Skip to main content Skip to search

Poradenské služby v oblasti obstarávania

persemind

Efektívna organizačná štruktúra nákupu

Vytváranie a udržiavanie efektívnej organizačnej štruktúry nákupu predstavuje kľúčový prvok v dosahovaní optimálnej úrovne nákladovej efektívnosti a šetrnosti z hľadiska zdrojov. Pomáhame našim klientom navrhnúť a implementovať organizačné štruktúry, ktoré podporujú synergickú spoluprácu medzi rôznymi oddeleniami a zabezpečujú optimálnu koordináciu v rámci celého procesu nákupu.

Realizácia výberových konaní

Aktívne sa podieľame na realizácii výberových konaní pre priamy a nepriamy materiál, služby a investície. Naša snaha je zabezpečiť transparentný a spravodlivý proces výberu, ktorý optimalizuje hodnotu nákupu pre našich klientov. S dôrazom na kvalitu a efektívnosť usmerňujeme klientov k najvýhodnejším a najspoľahlivejším dodávateľom.

Tvorba vnútropodnikových smerníc

Vytváraním a implementovaním vnútropodnikových smerníc pomáhame našim klientom vytvoriť jasné a jednotné usmernenia pre interné postupy v oblasti nákupu. Tieto smernice sú navrhnuté tak, aby zabezpečili dodržiavanie najlepších postupov, otvorenosť a transparentnosť pri každom kroku nákupného procesu.

Riadenie dodávateľských vzťahov

Poskytujeme komplexné riadenie vzťahov s dodávateľmi s cieľom dosiahnuť dlhodobú a vzájomne prospešnú spoluprácu. Venujeme sa nielen výberu dodávateľov, ale aj systematickému hodnoteniu a rozvoju existujúcich vzťahov, čo zabezpečuje stabilné a spoľahlivé dodávky pre našich klientov.

Implementácia nástrojov na kontrolu a manažérsky reporting v oblasti nákupu

Integrujeme moderné nástroje na kontrolu a manažérsky reporting (power BI), ktoré pomáhajú monitorovať a analyzovať výkonnosť nákupného procesu. Tieto nástroje umožňujú našim klientom získavať dôležité informácie, identifikovať oblasti na zlepšenie a efektívne riadiť celý nákupný životný cyklus.